QUẢN LÝ XUẤT HÀNG HÓA

Tất cả các nghiệp vụ xuất hàng hóa ra khỏi kho cần có đủ chứng từ chứng minh tính phát sinh hợp lý;

Nghiêm cấm tuyệt đối việc vay, mượn, ký sổ lấy hàng khi chưa có đủ chứng từ, chưa có đủ xác nhận, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Các thao tác xuất hàng, đổi trả hàng yêu cầu bắt buộc do cán bộ nhân viên của kho thực hiện, không cho phép bất kỳ đối tượng nào khác ngoài bộ phận kho (khách hàng, CVDV, kinh doanh, kỹ thuật, các nhân viên các của công ty,...) tự ý vào trong kho thực hiện thao tác lấy hàng, đổi hàng;

Việc giao nhận hàng yêu cầu thực hiện tại khu vực cửa kho, ký biên bản giao nhận đầy đủ với những người liên quan (thủ kho, khách hàng, vận chuyển, CVDV, kỹ thuật)

Việc xuất hàng hóa cho chi nhanh , văn phòng đại diện cần căn cứ vào kế hoạch, yêu cầu , đề xuất xuất hàng có đủ phê duyệt của cấp có thẩm quyền

Việc xuất hàng cho công tác bảo dưỡng dối với các xe còn trong điều kiện bảo hành cần có đủ chứng từ xác nhận xe đủ điều kiện bảo hành;

Việc phụ từng bảo hành 50/50 (nếu có), giá trị từ 5.000.000 VNĐ trở lên tính theo từng lần bảo hành phải được BGĐ duyệt và có đủ xác nhận của khác hàng;

Xuất hàng theo nhu cầu sửa chwuax cần có lệnh sửa chữa đủ xác nhận của bộ phận kỹ thuật và CVDV;

Xuất hàng bán theo yêu cầu CVDV  cần căn cứ vào:

- Đơn hàng/ hóa đơn bán hàng đã được duyệt của trưởng bộ phận;

- Việc xét duyệt đơn hàng , hóa đơn bán hàng cần được kế toán xem xét xác nhận của bộ phận kỹ thuật và CVDV.